Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradne objave Snežnika, št. 2/2003)

Predpisi, na katere predpis vpliva